Ochrana osobných údajov

Úvodná stránka

25. 5. 2018 je dátum začatia uplatňovania Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR). Keďže ide o Nariadenie, je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EU. Keďže ochrana osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva a slobody, garantované medzinárodnými právnymi aktmi, v právnom poriadku Slovenskej republiky je garantovaná i základným Zákonom štátu - Ústavou Slovenskej republiky. Podporne bol v Slovenskej republike prijatý nový Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od toho istého dátumu. Osobné údaje tvoria súčasť života každého človeka. Problematika ochrany osobných údajov je pomerne rozsiahla, spravidla si ju začneme uvedomovať až vtedy, keď dôjde k zneužitiu našich osobných údajov a k zásahu do nášho súkromia. Je preto dôležité vedieť kto, kedy, kde a aké naše osobné údaje má k dispozícii a akým spôsobom s nimi nakladá. Porušenia ochrany osobných údajov zo sebou naviac nesú riziko vysokých pokút. Znalosť predpisov, týkajúcich sa problematiky osobných údajov je tak dôležitá nielen pre osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, ale i pre fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané (dotknuté osoby).

Kontakt

RMS Košice s.r.o Telefón Fax
Vstupný areál U.S. Steel
044 54 Košice
+421 55 673 4357 +421 55 673 3081